របាំងផ្លូវ និងផ្លូវដែកការពារ

  • របាំងផ្លូវដែកការពារផ្លូវដែក Galvanized

    របាំងផ្លូវដែកការពារផ្លូវដែក Galvanized

    ការពិពណ៌នាផលិតផល៖ គោលបំណងសំខាន់នៃរបាំងការពារផ្លូវហាយវេនៅតាមបណ្តោយផ្លូវហាយវេ គឺបង្កើតរបាំងសុវត្ថិភាព ដើម្បីជួយការពារអ្នកបើកបរដែលរសាត់ចេញពីផ្លូវ។ បង្គោលភ្លើង បង្គោលស្ពាន និងជញ្ជាំងរក្សាគឺជាឧបសគ្គផ្សេងទៀត។នៅក្នុងករណីទាំងនេះ ការវាយរបាំងការពារគឺល្អជាងក្នុងការទប់ទល់នឹងឧបសគ្គ ដូច្នេះជាធម្មតា រនាំងការពារត្រូវបានដំឡើង។ ពួកវាកាត់បន្ថយភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការគាំងដែលអាចកើតមាន និងធ្វើឱ្យផ្លូវមានសុវត្ថិភាពជាងមុន។ របាំងការពារអាចធ្វើសកម្មភាពបានច្រើនវិធីពីការបង្វែររថយន្ត។ ..
  • M Shaped Beam សម្រាប់របាំងផ្លូវហាយវេ

    M Shaped Beam សម្រាប់របាំងផ្លូវហាយវេ

    ការពិពណ៌នាផលិតផល៖ គោលបំណងសំខាន់នៃរបាំងការពារផ្លូវហាយវេនៅតាមបណ្តោយផ្លូវហាយវេ គឺបង្កើតរបាំងសុវត្ថិភាព ដើម្បីជួយការពារអ្នកបើកបរដែលរសាត់ចេញពីផ្លូវ។ បង្គោលភ្លើង បង្គោលស្ពាន និងជញ្ជាំងរក្សាគឺជាឧបសគ្គផ្សេងទៀត។នៅក្នុងករណីទាំងនេះ ការវាយរបាំងការពារគឺល្អជាងក្នុងការទប់ទល់នឹងឧបសគ្គ ដូច្នេះជាធម្មតា រនាំងការពារត្រូវបានដំឡើង។ ពួកវាកាត់បន្ថយភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការគាំងដែលអាចកើតមាន និងធ្វើឱ្យផ្លូវមានសុវត្ថិភាពជាងមុន។ ផ្លូវយាមអាចដំណើរការបានច្រើនវិធីពីការបង្វែររថយន្ត។ ..